این برند بلژیکی است. در ایران صاحب امتیاز آن شرکت بهداشت کار می‌باشد. برندهای بیومیل، بیومیل پلاس و سوپرامیل تولید اسن شرکت است.